موقعیت شغلی

عنوان پست شغلی گروه تاریخ
معاون مدیر اجرایی ساختمان مدیریت ارشد 1396-01-16
مدیر فنی برنامه مدیریت ارشد 1396-02-19
مدیر فنی برنامه خدمات دولتی 1396-04-14
برنامه ریز صنعتی ارشد ساخت و ساز شهری 1396-03-16
برنامه ریز صنعتی ارشد مدیریت برنامه 1396-02-28