صاحب کارگزار-فروشنده در طرح تخلیه ۱۷ میلیون دلاری معرفی شده است