آزمون های فنی

آزمون‌های فنی پلیمورتکس تمامی آزمون‌ها در مرکز پژوهش‌های متالورژی رازی بر روی محصول صورت گرفته است.

استحکام کششی

استحکام کششی

تاییدیه مرکز تحقیقات متالورژی رازی

آزمون استحکام کششی

استاندارد مرجع آزمون روی نمونه ملات سبز پلیمری:

 ASTM C133

استاندارد مرجع مقاومت کششی ملات سیمان:

ASTM C190 , EN 12697-44

توضیح و مقایسه نتایج:

به منظور دستیابی به مقاومت کششی ملات پلیمری پلیمورتکس با توجه به استانداردهای مرجع اعلام شده مقدار حداقل و حداکثر مقاومت کششی ملات ماسه سیمان حداکثر ۱ مگاپاسکال می‌باشد. مقدار بدست آمده برای ملات پلیمورتکس ۲٫۶۴ مگاپاسکال می‌باشد.

آزمون مقاومت چسبندگی

آزمون مقاومت چسبندگی

تاییدیه مرکز تحقیقات متالورژی رازی

آزمون مقاومت چسبندگی

استاندارد مرجع آزمون روی نمونه ملات سبز پلیمری:

ASTM D4541-17, ASTM D 7234-12, PULL OFF

استانداردهای ایران برای مقاومت چسبندگی ملات بنایی:

ISIRI 706-2 , ISIRI 19344 , ISIRI 9150-12

توضیح و مقایسه نتایج:

با توجه به ضخامت اجرایی ملات پلیمورتکس (کمتر از ۳ میلیمتر) بین دو آجر، آزمون PULL-OFF از طرف پژوهشگاه متالورژی رازی پیشنهاد داده شد. تا بتوان بر این اساس میزان چسبندگی ملات سبز پلیمری را به سطح زیرین خود سنجید. مقدار بدست آمده از انجام این آزمون برای ملات پلیمری پلیمورتکس ۴٫۲ مگاپاسکال می باشد. این در حالی است که در استاندارد ISIRI 706-2 این مقدار برای ملات های لایه نازک ۰٫۳ مگاپاسکال می‌باشد.

آزمون استحکام فشاری

آزمون استحکام فشاری

تاییدیه مرکز تحقیقات متالورژی رازی

آزمون استحکام فشاری

استاندارد مرجع آزمون روی نمونه ملات سبز پلیمری:

 ASTM C133-97(2015)

استاندارد مقاومت فشاری ملات سخت شده ماسه سیمان:

 ISIRI 706-2 , ISIRI 9150-11 , BS EN 1015-11 (1999)

توضیح و مقایسه نتایج:

در استانداردهای ملات ماسه‌سیمان، مقاومت فشاری دارای رده‌بندی از M1 الی M20 می‌باشد که عدد قرارگرفته پس از M بیانگر مقاومت فشاری برحسب MPa می‌باشد. بنابراین مقاومت فشاری حداکثر ذکر شده برای بهترین ملات ماسه سیمان در استاندارد ۲۰ مگاپاسکال می‌باشد. که برای ملات‌های ساختمانی در کارگاه‌ها عدد بدست آمده حاصل از ساخت ملات در محل، حداکثر نزدیک به M15 می‌باشد.

این درحالیست که نتیجه مقاومت فشاری ملات سبز پلیمری پلیمورتکس ۱/۲۰ مگاپاسکال بدست آمده است.

نفوذ رطوبت

نفوذ رطوبت

تاییدیه مرکز تحقیقات متالورژی رازی

آزمون نفوذ رطوبت

استاندارد مرجع آزمون روی نمونه ملات سبز پلیمری:

BS EN 12390-8 (2009)

بر اساس روش آزمون این استاندارد، پوششی از ماده مورد نظر بر روی یک قطعه بتنی نفوذ پذیر  ۱۵۰ در ۱۵۰ میلیمتر اجرا می شود. پس از مدت زمان کسب مقاومت و خشک شدن، به مدت ۷۲ ساعت تحت فشار آب به میزان ۵ بار قرار می‌گیرد.

نمونه ملات سبز پلیمورتکس تحت انجام این آزمایش قرار گرفت و پس از انجام تست و شکستن نمونه بتن زیر جک فشاری، اثر عبور آب از پوشش مشاهده نگردید. در حالی که نمونه ملات ماسه سیمان به علت خاصیت مویینگی که دارد آب را از خود عبور می دهد.

چسبندگی بین دو قطعه

چسبندگی بین دو قطعه

تاییدیه مرکز تحقیقات متالورژی رازی

آزمون خمش سه نقطه چسبندگی

استاندارد مرجع آزمون روی نمونه ملات سبز پلیمری:

آزمون خمش سه نقطه ای

استاندارد مرجع ایران برای چسب‌ها:

ISIRI 19443 , ISIRI 14718

برای تعیین میزان چسبندگی بین دو سفال چسبیده بهم با ملات پلیمورتکس، آزمون خمش سه نقطه ای انجام شد و نمونه تحویل داده شده به مرکز متالورژی رازی پیش از رسیدن به مقاومت حداکثر چسبندگی ملات، از بدنه سفال خرد می‌شود و به محل چسب آسیبی وارد نمی شود.

مقاومت چسبندگی برشی اولیه مورد نظر برای چسب‌های دیسپرسی در استاندارد ISIRI 14718 بیشتر از ۱ مگاپاسکال در نظر گرفته شده است.

برآورد آزمایشگاهی محاسبه شده در محل آزمایشگاه برای تعیین میزان چسبندگی دو سفال با ملات پلیمورتکس، بدون خردشدگی سفال، نزدیک به ۱٫۲ مگاپاسکال می‌باشد.