وبلاگ

اتصال دیوار به زیر سقف

اتصال دیوار به زیر سقف باید به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف و با استفاده از مهار خارج از صفحه دیوار با قطعاتی از قبیل نبشی اجرا شود.

انتخاب نوع اتصال بستگی به وضعیت دیواري دارد که بین اعضاي قائم شامل ستون، دیوار و یا وادار مهار شده.

در سازه‌هاي بتنی چنانچه بر اساس نوع سقف امکان پیش بینی اتصالات مناسب  لغزشی در زمان ساخت عضو سازه‌اي براي بالاي دیوار نباشد میتوان این اتصال را با کاشت میل مهار پس از اجراي تیر انجام داد.

باید توجه شود که در این صورت کاشت میل مهار باید در هسته تیر بتنی انجام شود و کاشت و اتصال به پوشش بتن مجاز نمیباشد.

حداقل فاصله بالاي دیوار تا زیر سقف برابر با بیشترین دو مقدار ۲۵ میلیمتر و حداکثر خیز دراز مدت سقف در امتداد دیوار در نظر گرفته میشود.

لبه بالایی دیوار را میتوان با استفاده از دو نبشی و یا ناودانی که به طریق مناسب به سقف سازه متصل میشود مهار کرد.

ناودانی و یا نبشی ها به دیوار یا وادار نباید پیچ، میخ و یا جوش شوند.

با این اتصال امکان حرکت آزادانه دیوار در درون صفحه تامین میشود.

اتصال دیوار به سقف با استفاده از نبشی

فاصله بالاي دیوار تا سقف باید در حدي باشد که تیر بتواند آزادانه خیز داده و اتصالی با دیوار پیدا ننماید.

نبشی‌ها به ترتیب ابتدا در یک سمت اجرا و پس از دیوارچینی و قرارگیري بالاترین بلوك دیوار، نبشی دوم متصل میشود.

نبشی میتواند بصورت سرد نورد یا گرم نورد و به شکل منقطع یا پیوسته باشد.

میتوان به جاي مهار خارج از صفحه دیوار در تراز سقف، آخرین ردیف دیوار به وسیله میلگرد یا بست مسلح نمود.

در این صورت توجه شود که در محاسبات دیوار به صورت یک صفحه یک طرفه لحاظ شود.

کل بار جانبی وارده به دیوار در طراحی وادار ها و المان‌هاي مسلح کننده دیوار لحاظ شود.

عدم اتصال به سقف و اجرای المان مسلح کننده در رج آخر دیوار

جزییات اجرایی در محل تلاقی دیوار با سقف در اجراي دیوارهاي داخلی به خصوص در انواع سقف هـاي داراي تیرچـه یـا تیـر یـا هـر نـوع سـقف مخـتلط کـه در آنها تیري در راستاي دیـوار نباشـد، ماننـد دیوارهـاي خـارجی مـی تـوان رج انتهـایی دیـوار یـا رج ماقبـل آنـرا با میلگرد بستر یا بست مسلح کرد.

اتصال دیوار هاي غیر سازه اي به یکدیگر

در  اتصال دیوارها توصیه میشود که به دلیل امکان بروز تنشهاي کششی در درون  صفحه دیوارهاي متقاطع، از بست‌هاي فلزي مشابه آنچه در مورد اتصال به ستون به کار برده شد استفاده شود.

یا براي جداسازي دیوارها از یک دیگر در محل اتصال دو دیوار متقاطع از وادار استفاده  شود.

اطلاعات بیشتر

برای مشاهده بیشتر مقالات اینجا کلیک کنید.

درج کنیددیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *