وبلاگ

راهنمایی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در کارگاه ساختمانی

ﺷﯿﻮع ویروس کرونا در ایران و جهان و لزوم پیشگیری از ابتلا به این ویروس منحوس در کارگاه‌های ساختمانی امری ﺿﺮوری می‌باشد. ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ها، ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﺳﺮﭘﺮﺳت های کارگاه، ﻣﺠﺮی و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ساختمان مسئولیت ﮐﻨﺘﺮل و پیشگیری از ﺳﺮاﯾﺖ کرونا ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و اداری ﮐﺎرﮔﺎه را دارند همچنین باید ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ بهداشتی و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی‌ﻫﺎی مورد نیاز را اقدام کنند. به اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ همکاری و رعایت اصول اولیه بهداشتی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ تمامی ﻫﻤﮑﺎران، به زودی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع این ویروس را ببینیم.

اقدامات مدیریتی عمومی برای مقابله با شیوع کرونا در کارگاه های ساختمانی

 1. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ HSE ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
 2. ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﭘﺮﺳﻨﻞ کارگاه و درج اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد (در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻫﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ)
 3. ﺗﻬﯿﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن ﻣﺎﯾﻊ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ کارگاه های ساختمانی برای پیشگیری از کرونا
 4. ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮔﺮم ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖ ﻫﺎ، اﺳﺘﺤﻤﺎم و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس ﻫﺎ
 5. ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
 6. ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ و اراﯾﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
 7. ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ آن
 8. ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﺟﺴﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ کارگاه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل HSE ، ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﯾﺎ اﻋﺰام اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
 9. ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ (دﯾﺎﻟﯿﺰ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ)، ﻣﺴﻦ (ﺑﺎﻻی ۶۰ ﺳﺎل)، ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺸﮑﻼت رﯾﻮی (آﺳﻢ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻨﻔﺴﯽ، آﻟﺮژی ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ)، ﺳﺮﻃﺎن، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﺒﺪی، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ، دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و…
 10. ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻣﻤﯿﺰی روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺎه و رﻓﻊ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری
 11. ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﯽ
 12. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ازدﺣﺎم و ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺣﺪاﻗﻞ ۱ ﻣﺘﺮ)
 13. ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺮدد ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﺗﺮدد ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ

آموزش و اطلاع رسانی به پرسنل و کارگران مشغول در کارگاه

 1. ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 2. ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﺑﻨﺮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه
 3. ﻣﺮور روزاﻧﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﭘﺎﯾﮑﺎر (ﺗﻮل ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎی کارگاهی) ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر
 4. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﯾﮋه:
  1. ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ، ﻧﮕﻬﺪاری و اﻣﺤﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎ و دﺳﺘﮑﺶﻫﺎ، ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
  2. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
  3. ﻧﺤﻮه درﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖﻫﺎ
  4. ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
  5. اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن آﻧﻬﺎ داﺧﻞ کارگاه ﻧﯿﺴﺖ.

بهداشت فردی

 1. ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖ ﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ آﺑﮕﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر روزانه
 2.  ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺮ (در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺤﻤﺎم روزاﻧﻪ) ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر روزانه
 3. اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
 4. ﺷﺴﺘﺸﻮی دﻫﺎن ، ﮔﻠﻮ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ آب ﻧﻤﮏ (ﺳﺮم ﻧﻤﮑﯽ) ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ (ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻟﻮده ﻧﺒﻮدن دﺳﺖ ﻫﺎ و آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده)
 5. ﻋﺪم ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ، ﭼﺸﻢ، ﺻﻮرت و ﮔﻮش ﻫﺎ
 6. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ، اﺑﺰارآﻻت و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آوردن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
 7. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 8. ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن
 9. ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺪک ﯾﺎ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک
 10. رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱ ﺗﺎ ۱/۵ ﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر و ﺻﺤﺒﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ
 11. ﻋﺪم دﺳﺖ دادن و روﺑﻮﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
 12. ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻧﻤﺎز و ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺘﺮک در ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ
 13. ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ، دﺳﺘﮑﺶ، ﻫﺎرﻧﺲ (ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ) و…
 14. ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد دﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎ و درب آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮑﺶ

بهداشت و نظافت اقامتگاه

 1. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﻗﺮاردادن ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﺧﺎرج از اﻗﺎمتگاه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺮد و ﺧﺎک آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد.
 2. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻟﻮده ﻧﺸﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ در زﻣﺎن ﺗﺮدد ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻗﺎمتگاه
 3. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ، دﺳﺘﮕﯿﺮه در و ﭘﻨﺠﺮه و…
 4. ﻗﺮار دادن ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
 5. ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻔﺮات در اﻗﺎمتگاه

بهداشت و نظافت لباس کار

 1. ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻧﺪن ﺧﺎک ﻟﺒﺎس ﮐﺎر در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﺎد ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری
 2. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺮﺗﺐ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺎری ﺷﺪن آب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺎرﮔﺎه و ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ
 3. ﻗﺮاردادن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮐﺎر در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
 4. ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه زﯾﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﻪ دور از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻟﻮازم ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﺮﯾﻖ

بهداشت محل‌های عمومی

 1. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﮔﻨﺪ زداﯾﯽ ﻣﺮﺗﺐ روزاﻧﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎ و روﺷﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه
 2. ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ درب ﻫﺎ، دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎ، ﻧﺮده ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﯿﻦ ﺗﺮدد در ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم دارﻧﺪ.
 3. ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات اداری دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻮﯾﮋه وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺘﺮک
 4. ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ روزاﻧﻪ اﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﺑﺮﻗﯽ اﮐﯿﭗ ﻫﺎی ﮐﺎری

جمع آوری صحیح زباله

 1. ﻗﺮاردادن دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی، ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎ و دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﮔﺮه زدن آن
 2. ﺟﻤﻊ آوری زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه در ﺳﻄﻞ ﻫﺎی درب دار و ﻗﺮاردادن آن ﻫﺎ در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﻣﺤﺎء در ﻣﺨﺰن ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری
 3. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺎری ﺷﺪن آب ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻇﺮوف و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺠﺎور ﮐﺎرﮔﺎه

بهداشت غذا و آب آشامیدنی

 1. در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ ۱۴ روزه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﮐﺎرﮔﺮان به ﺧﺎرج ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ
 2. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ اﻗﻼم و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی واردﺷﺪه ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻏﺬا
 3. ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم و ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﭘﺨﺘﻦ آن ﻫﺎ
 4. ﺳﺮو ﻏﺬای ﮔﺮم و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﺮو ﻏﺬای ﺳﺮد
 5. ﺳﺮو ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و ﺳﻤﺎق و آب ﺧﻮردن در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 6. ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت روﺑﺎز
 7. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎزه در وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺪن
 8. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺐ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ بهداشتی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺮو ﻏﺬا
 9. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺎن و ﻧﮕﻬﺪاری در ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی در ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف
 10. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻇﺮوف ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ (اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و آﺑﮕﺮم)
 11. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯿﺰﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺳﺮو ﻏﺬا
 12. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻔﺮه ﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف و ﺟﻤﻊ آوری آن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ
 13. اﻓﺰاﯾﺶ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻮﯾﮋه ﭼﺎی ﮔﺮم در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر روزاﻧﻪ
 14. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ بهداشتی ﻣﺨﺎزن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آب ﺷﺮب ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن

بهداشت تردد به کارگاه

 1. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺑﺎر ورودی در ﻣﺪﺧﻞ ورودی کارگاه
 2. ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ بهداشتی و ﺟﺴﻤﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ کارگاه
 3. ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮی و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد.
 4. آﻣﻮزش رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل بهداشتی ﺑﻨﺰﯾﻦ زدن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن کارگاه
 5. ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺣﺬف ﺗﺮدد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺎرﮔﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﻼم ﺿﺮوری ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را دﯾﺪه اﺳﺖ.

درج کنیددیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *